ŠKOLNÍ ŘÁD
Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské,
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 

Č.j. 375/2018

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Czech Prestige – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Natálie Gorbaněvské, s. r. o. (dále škola) je soukromá škola, ve které platí školní řád, jenž je neoddělitelnou částí smlouvy o výuce. Ustanovení školního řádu jsou prioritou ve vztahu k ustanovením smlouvy o výuce.
 2. Školní řád zabezpečuje fungování školy ve shodě s ustanoveními „Zákona o vzdělávání ČR“, upravuje učební proces a definuje práva a povinnosti žáků školy.
 3. Školní řád je základem Stanov školy. Aktuální informace о platném školním řádu mohou žáci najít na webové stránce školy a na informační tabuli v budově školy. V případě vzniku otázek týkajících se školního řádu, se můžete obrátit na pracovníky sekretariátu školy na tel.: 777 703 337, elektronicky: info@czechprestige.cz nebo osobně v pracovní době sekretariátu (pondělí – pátek od 10:00 do 16:00).
 4. V intenzivních jazykových kurzech, připravujících zahraniční studenty ke studiu na českých vysokých školách se předpokládá denní forma výuky. Výuka českého jazyka probíhá v souladu s rozvrhem skupin. Začátek a konec výuky a termíny konání zkoušek a období prázdnin schvaluje v učebním plánu na rok ředitel školy.
 5. Ředitel školy má právo vyhlásit volný den v případě technické nebo organizační nutnosti.

 

II. KURZ ČESKÉHO JAZYKA

 

 1. Pro postoupení do kurzu je třeba podat žádost, jejíž formulář je vystaven na webové stránce školy. Žádost je možno podat jak v písemné, tak v elektronické podobě. Podmínky přijetí do kurzu pro zahraniční žáky jsou vystaveny na webové stránce školy. Studentem školy se žák stává po zapsání do kurzu.
 2. Kurzy jsou organizovány v souladu s celoevropskou koncepcí vzdělávání a školním vzdělávacím programem. Se školním vzdělávacím programem je možné se seznámit v sekretariátu školy.

 

III. CENA KURZU A PODMÍNKY PLATBY

 

 1. Aktuální ceny kurzů školy je možné najít na webové stránce školy.
 2. Platba za kurz musí být provedena do začátku kurzu, poslední termín – tři dny do začátku. Cizinci, kteří přijíždějí do ČR studovat na dlouhodobé vízum, hradí zálohu do podání žádosti na vydání víza (první část platby) a hned po získání víza (druhá část platby) nebo v souvislosti s individuálním plánem platby, potvrzeným ředitelem školy.
 3. Určitým kategoriím žáků, jejichž aktuální seznam je uveden na webové stránce školy, jsou poskytovány slevy na výuku. Je možné využít pouze jednu slevu.
 4. Učební materiály jsou v ceně kurzu zahrnuty částečně: bezplatně jsou poskytovány učební materiály pro základní předmět – český jazyk. Na základě doporučení učitele anglického jazyka si studenti kupují učební materiály na anglický jazyk samostatně.

 

IV. DOCHÁZKA V KURZU

 

 1. V kurzech s docházkou umožňující studentské výhody nebo vízové povinnosti, se přísně kontroluje docházka.
 2. Docházka a pozdní příchody do výuky se zapisují do třídních knih.
 3. Nepřítomnost z vážného důvodu žák dokládá lékařskou zprávou, při návštěvě státních zařízení odpovídajícím dokumentem, nepřítomnost může také povolit ředitel školy.
 4. Pokud žák bez vážné příčiny vynechá 30 a více vyučovacích hodin, služby uvedené v článku 1, bodu 7 smlouvy se poskytují za doplňkovou platbu odpovídající ceníku školy nebo poskytnutí daných služeb může být odmítnuto.
 5. Pokud žák bez vážné příčiny vynechá od začátku výuky 20% a více vyučovacích hodin, při existenci tří disciplinárních přestupků doprovázených důtkou ředitele školy může ředitel školy rozhodnout o vyloučení studenta ze školy. V tomto případě student nemá právo na navrácení platby za výuku.
 6. Po vyloučení žák ztrácí status žáka a všechny výhody poskytované legislativou ČR. Škola informuje o vyloučení žáka Odbor azylové a migrační politiky MV ČR s formulací „zneužití víza“

 

V. UKONČENÍ KURZU. OSVĚDČENÍ

 

 1. Výsledky výuky se kontrolují:
  a.    písemnou nebo ústní formou učitelem skupiny;
  b.    písemnou nebo ústní formou ředitelem školy nebo jeho zplnomocněným zástupcem;
  c.    státní jazykovou zkouškou na úroveň B2 s výdejem certifikátu o složení státní zkoušky.
 2. Termíny závěrečných zkoušek stanovuje ředitel školy ne později, než týden před začátkem zkouškového období.
 3. Složení zkušební komise stanovuje ředitel školy.
 4. Žák, který se nedostaví nebo opozdí na zkoušku bez vážné příčiny, dostává známku „nedostatečně“.
 5. Státní jazyková zkouška se upravuje nařízením č. 33/2005 Ministerstva školství ČR z 6. ledna 2005 a stanoveným daným Zkouškovým řádem.
 6. Rozhodnutí o výdeji oprávnění žákům, kteří nesplnili, nebo jen částečně splnili učební povinnosti, přijímá ředitel školy.
 7. Absolventi zkrácených jazykových kurzů, kratších než semestr, získávají potvrzení o ukončení kurzu s vyznačením množství vyučovacích hodin.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 

 1. Žák má právo účastnít se všech učebních programů vybraného kurzu, navštěvovat konzultace, účastnit se akcí školy, skládat závěrečné jazykové zkoušky. Žák má právo na prázdniny a volné dny v souladu s rozvrhem učebního plánu.
 2. Žák má právo přerušit výuku na základě zaslání písemné žádosti řediteli školy. Žádost bude posouzena do 30 dnů, odpověď žák obdrží písemně.
 3. V případě přerušení výuky z iniciativy žáka je žák povinen neprodleně informovat ředitele školy písemnou formou. Žákem přestává být dnem, kdy od něj škola obdržela písemnou žádost. Pokud je žák cizinec, škola informuje Odbor azylové a migrační politiky MV ČR o ukončení výuky. Žák, který přerušil smluvní výuku z vlastní iniciativy nebo z bezvýznamných příčin, ztrácí právo na vrácení platby za nevyužitou učební dobu. Škola má právo na kompenzaci výdajů spojených s předčasným ukončením výuky žáka. Žádost bude posouzena do 30 dnů.
 4. Žáci jsou povinni dodržovat zákony České republiky, školní řád školy a pravidla chování ve společnosti.
 5. V případě hrubého porušení školního řádu žákem, po obdržení druhé důtky ředitele školy, škola může vyloučit žáka bez nároku na návrat platby za nevyužitou vyučovací dobu. Za datum ukončení studia se považuje den, kdy rozhodnutí nabude platnosti.
 6. Žáci jsou povinni seznámit se s obsahem dokumentu „Základní pravidla bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy“ a dodržovat pravidla v něm uvedená.
 7. Během pobytu ve škole je přísně zakázáno požívat alkohol a omamné látky. Zakázáno je také přinášet je a mít je u sebe ve škole.
 8. Žák musí odpovědně přistupovat k plnění svých povinností: pravidelně navštěvovat vyučování, dodržovat rozvrh, nepřerušovat proces výuky pozdními příchody, řídit se instrukcemi učitelů a vedení školy.
 9. Žáci, kteří bydlí ve smluvním internátě školy, jsou povinni dodržovat stanovená pravidla bydlení. Žáci, kteří bydlí v pronajatém bytě, jsou povinni sdělit administraci školy adresu svého pobytu pro zasílání korespondence. Pokud se žák přestěhuje, je povinen o tom neprodleně informovat administraci školy a sdělit aktuální adresu pobytu.
 10. Rozšíření informace kompromitující dobrou pověst školy a čest jejích učitelů a spolupracovníků na sociálních sítích, fórech a internetu, bude stíháno podle zákona ČR: § 206 odst. 140/1961 Trestního zákoníku jako „pomluva“.
 11. Ve škole se zakazují projevy jakýchkoli forem agrese, jak slovní, tak fyzické. Je zakázáno přinášet do školy zbraně a spreje na sebeobranu a jakékoli další nebezpečné předměty. Zakazuje se také šikana žáků i učitelů, včetně té za využití sociálních sítí.

 

VII. PRAVIDLA CHOVÁNÍ V BUDOVĚ

 

 1. V budově školy je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů, narkotik a psychotropních látek.
 2. Během vyučování jsou žáci povinni vypínat mobilní telefony, při výuce je zakázáno vyrušovat ostatní posluchače.
 3. Nošení náboženského oděvu, demonstrace náboženských symbolů, nacistických a extremistických atributů je ve škole zakázáno.
 4. Žáci a učitelé školy jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby nedošlo k jeho poškození a dodržovat pravidla bezpečnosti.
 5. Při poškození majetku je žák povinen nahradit škole škodu.
 6. Škola nenese odpovědnost za věci, ponechané žákem bez dozoru.
 7. Učitelé jsou během přestávek a po ukončení výuky povinni zamykat učebny, aby zamezili přístup náhodným návštěvníkům.
 8. Učitelé jsou povinni udržovat pořádek v učebnách školy a po vyučování je zanechat uklizené.
 9. Učitelé jsou povinni dodržovat rozvrh.

 


Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph. D..
Ředitel Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské,
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Praha, 1. září 2018

© 2009-2019 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.