INTENZIVNÍ PŘIPRAVNÝ KURZ

KE STÁTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA

PRO PEDAGOGY - CIZINCE

 

Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., (Adresa: Hlubočepská 1287/2a, 152 00 Praha 5) pořádá v souladu  se  zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  Intenzivní přípravný kurz ke státní zkoušce z českého jazyka pro pedagogy – cizince.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu: ukončená zahraniční střední pedagogická škola nebo vysoká škola pedagogického směru

Forma studia: večerní

 

Délka kurzu: 70 vyučovacích hodin + konzultace

 

Cena kurzu:  9900 Kč + poplatek 4000 Kč za státní jazykovou zkoušku

Přihlášky (jméno, příjmení, datum narození, vzdělání – obor, kontaktní údaje) zasílejte e-mailem na adresu director@czechprestige.cz 

Kurz se otevírá při účasti minimálně 9 účastníků.

 

Obsah kurzu: fonetika češtiny, mluvená a psaná čeština, česká gramatika a konverzace, poslechová a korektivní cvičení, četba autentických textů, odborná čeština, kapitoly z české literatury, dějin a kultury

Ukončení studia: písemná a ústní komisionální státní jazyková zkouška

Cíl studia:  Získání potřebných kompetencí pro pedagogické pracovníky-cizince. Absolvent kurzu, jehož mateřským jazykem není čeština, státní zkouškou prokáže znalost češtiny v plánu zvukovém, morfologickém, lexikálním a syntaktickém, bude umět souvisle, jasně a srozumitelně česky mluvit a psát a adekvátně reagovat na obsah mluvených a psaných komunikátů realizovaných v českém jazyce. Po úspěšném vykonání státní  zkoušky bude schopen vyučovat v českých školách v českém jazyce, případně působit v ostatních školských zařízeních jako vychovatel, instruktor apod.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.