Podmínky přijetí ke studiu v prezenčním programu: „Intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince“, jenž je součástí Školního vzdělávacího programu Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

 

1. VZDĚLÁNÍ

 

Ke dni odeslání přihlášky ke studiu v prezenčním programu: „Intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince“ Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. od uchazeče vyžaduje řádně ukončené středoškolské vzdělání v zemi původu. Uchazeč tuto skutečnost doloží školou potvrzeným výpisem předmětů s výsledky středoškolského studia do 1. pololetí posledního ročníku. Absolventi zahraničních vysokých škol předkládají kopii zahraničního diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení bakalářského studijního programu.

 

Výše uvedené doklady musí být vyhotoveny v češtině, angličtině, ruštině, francouzštině či němčině nebo opatřeny překladem do jednoho z těchto jazyků. Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto předkládané doklady u vedení zahraničních škol či u jejich zřizovatelů prověřit.

 

2. PLATNÝ CESTOVNÍ DOKLAD

 

Pro příjezd a pobyt v České republice je nutné mít platný cestovní doklad. Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza. Uchazeč zasílá fotokopii cestovního dokladu jako přílohu k podávané přihlášce ke studiu.

 

Do ČR může dotčený cizinec přicestovat za účelem studia za předpokladu, že požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a jeho žádosti podané prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR bylo vyhověno. O vydání povolení k dlouhodobému pobytu není možno žádat na území ČR. Konkrétní a aktuální informace o náležitostech přikládaných k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na požádání sdělí příslušný zastupitelský úřad ČR. Informace jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

V případě vyhovění žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu zastupitelský úřad do cestovního dokladu cizince vyznačí vízum, které jej opravňuje k pobytu na území ČR, a to po dobu do vyhotovení průkazu o povolení k pobytu.

 

3. PŘIHLÁŠKA

 

V případě zájmu o studium v prezenčním programu: „Intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince“ je povinností uchazeče vyplnit online přihlášku (osobní údaje, kontaktní údaje, informace nutné k vyplnění dokumentace – v latince, trvalé bydliště, informace o rodičích – zákonných zástupcích, stupeň vzdělání ke dni odeslání přihlášky) a odeslat ji škole. Další informace lze obdržet u administrátorky školy:

 

Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Nárožní 2600/9
158 00 Praha 5
info@czechprestige.cz
Skype: ajpp.info
tel.: +420 251 114 692
mob.: +420 775 557 478

 

4. Lékařské potvrzení o zdravotním stavu kandidáta, ne starší dvou měsíců, jež musí být vyhotoveno v češtině, angličtině, ruštině, francouzštině či němčině nebo opatřeno překladem do jednoho z těchto jazyků.

 

5. Student se zavazuje uhradit za služby kurzovné na základě vystaveného daňového dokladu na účet Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Platba výuky se provádí postupně. První část — polovina ceny kurzu, po uzavření smlouvy. Druhá část — poté, co uchazeč o studium získá dlouhodobé vízum. Platba na splátky je bez navýšení ceny kurzu. Je možné platit bankovním převodem, v hotovosti nebo poštovní poukázkou. V uvedeném kurzovném je zahrnuta rovněž cena za SJZ základní. Po obdržení platby škola zasílá studentovi potřebné doklady, na jejichž základě lze podat žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia na příslušném konzulárním jednatelství zastupitelského úřadu v zemi působnosti uchazeče. (K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu přijatý student přiloží Rozhodnutí ředitele Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. o přijetí ke studiu v české verzi. Toto Rozhodnutí slouží jako doklad potvrzující účel pobytu na území ČR. Dále je nutno přiložit potvrzení o ubytování vystavené ubytovatelem. Ubytování je poskytováno školou ve studentské koleji, avšak není zahrnuto v ceně kurzu.)

 

Kurzovné na celý školní rok je nutno zaplatit zde

Bankovní spojení pro úhradu platby (převodem nebo složenkou) za kurzovné:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo CZK účtu: 252600395/0300
IBAN: CZ3303000000000252600395
SWIFT Code: CEKOCZPP
Číslo EUR účtu: 252736778/0300
IBAN: CZ3303000000000252736778
SWIFT Code: CEKOCZPP

 

6. Prezenční program „Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince“ je určen úplným začátečníkům v českém jazyce. Kurz je určen studentům, kteří se s češtinou setkávají poprvé. Znalost českého jazyka se tedy nevyžaduje.

 

7. S sebou do ČR student přiveze dokumenty potřebné pro přijetí ke studiu na zvolené vysoké škole. To však není bezprostřední podmínkou k přijetí ke studiu v prezenčním programu: „Intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince“.

 

Zahraniční student, který chce studovat na vysokých školách v České republice, musí získat nostrifikaci svého středoškolského vzdělání od odboru školství, mládeže a tělovýchovy příslušného krajského úřadu, k čemuž je mu Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. nápomocna.

 

Podmínky pro tuto nostrifikaci:

- Úředně ověřená kopie zahraničního vysvědčení (dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání: maturitní vysvědčení včetně přílohy) s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v ČR do seznamu znalců a tlumočníků.

- Doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (výpis předmětů v jednotlivých ročnících středoškolského studia s jejich časovou dotací, příp. potvrzení o rozsahu praktického vyučování) s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v ČR do seznamu znalců a tlumočníků.

- Doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy (Apostila (Apostille) – superlegalizace), pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v ČR do seznamu znalců a tlumočníků.

 

Absolventi zahraničních vysokých škol předkládají k nostrifikačnímu řízení na příslušné veřejnoprávní české vysoké škole:

- Úředně ověřenou kopii zahraničního diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení bakalářského studijního programu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v ČR do seznamu znalců a tlumočníků.

- Úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (tzv. Supplement to Diploma) nebo výpisu absolvovaných přednášek a vykonaných zkoušek, včetně jejich rozsahu a výsledku klasifikace, s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

- Doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání (Apostila (Apostille) – superlegalizace) s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v ČR do seznamu znalců a tlumočníků.

 

Pokud student po příjezdu do ČR nepředloží doklady k nostrifikaci svého vzdělání, Czech Prestige – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s. r. o. požádá odbor azylové a migrační politiky MV ČR o anulování víza a dotyčný student se vrací zpět do vlasti.

 

Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D., v.r.
ředitel 
Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské,
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.