Státní jazykové zkoušky

 

Státní jazykové zkoušky lze skládat pouze na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Může ji vykonat i ten, kdo jazykovou školu nenavštěvoval.

 

Státní jazykové zkoušky se skládají vždy z písemné a ústní části. Písemné testy se konají v termínech stanovených MŠMT ČR jednotně pro celou republiku (květen a listopad, vždy v pátek nebo v sobotu). Ústní zkouška se koná nejdříve dva týdny po písemných testech. Probíhá před tříčlennou komisí, jejíž předseda je jmenován MŠMT ČR. Oblast jazykového vzdělávání na státních jazykových školách upravuje vyhláška MŠMT č. 33/2005 Sb.

 

I. STÁTNÍ ZÁKLADNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA (úroveň B2)

 

Obsah státní základní jazykové zkoušky je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v České republice a v dané jazykové oblasti. Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených učebními osnovami pro základní kurz v jazykové škole.

 

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 

Pro vypracování písemné části zkoušky je stanovena doba 4 hodin. Obsah i délka jednotlivých částí písemné zkoušky, které jsou stanoveny jednotně pro všechny Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v ČR, se mohou v jednotlivých termínech mírně lišit.

 

V ústní části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 

Ústní část zkoušky trvá 15 – 20 minut.

 

Tematické okruhy: Rodina, společenský styk/ Bydlení, město, místo ve kterém žijeme/ Práce a zaměstnání, škola/ Volný čas a jeho organizace/ Příroda, ekologické problémy/ Cestování/ Oblékání/ Péče o zdraví/ Umění, věda, technika/ Vzdělávání/ ČR a země příslušné jazykové oblasti – základní geografické údaje, význačná místa, svátky a zvyky, známé osobnosti (zejména kulturního a politického života).

 

II. STÁTNÍ VŠEOBECNÁ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA (úroveň C1)

 

Obsah státní všeobecné jazykové zkoušky je zaměřen obdobným způsobem jako u státní základní jazykové zkoušky (na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v České republice a v dané jazykové oblasti) a na základní problematiku kandidátova pracovního oboru. Kandidát má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení si cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost cca 4 000 lexikálních jednotek.

 

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 

Pro vypracování písemné části zkoušky je stanovena doba 4 hodin. Obsah i délka jednotlivých částí písemné zkoušky, které jsou stanoveny jednotně pro všechny Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v ČR, se mohou v jednotlivých termínech mírně lišit.

 

V ústní části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 

Ústní část trvá 25 - 30 minut.

 

Tematické okruhy: Rodina, společenský styk/ Bydlení, místo, ve kterém žijeme/ Práce a zaměstnání, škola/ Volný čas a jeho organizace/ Příroda, ekologické problémy/ Cestování/ Oblékání/ Péče o zdraví/ Umění, věda, technika/ Vzdělávání/ ČR a země příslušné jazykové oblasti – geografické údaje, přehled dějin, literatury, kulturní památky, společenské zřízení, svátky, zvyky, problémy každodenního života, historické etapy a události, představitelé umění, vědy, techniky a literatury, aktuální informace z kulturního a politického života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy.

 

III. STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA SPECIÁLNÍ PRO OBOR PŘEKLADATELSKÝ

 

Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ. Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení si cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro různé obory v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.

 

Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000 - 3000 lexikálních jednotek z obecné i profesně orientované slovní zásoby zejména v oboru, v němž uchazeč pracuje.

 

Těžiště SJZ speciální pro obor překladatelský je v její písemné části.

 

V písemné části se u uchazeče ověřuje:

 

Pro vypracování písemné části se stanoví doba 4 hodin. Při práci může uchazeč používat slovníky, případně další příručky pouze v knižní podobě se souhlasem zkušební komise.

 

V ústní části zkoušky, která trvá 25-30 minut, se u uchazeče ověřuje:

 

IV. STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA SPECIÁLNÍ PRO OBOR TLUMOČNICKÝ

 

Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ. Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení si cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro příslušné zaměření v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.

 

Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000-3000 lexikálních jednotek z obecné i profesně orientované slovní zásoby zejména v oboru, v němž uchazeč pracuje.

 

Těžiště speciální tlumočnické SJZ je v její ústní části.

 

V písemné části se u uchazeče ověřuje:

 

Pro vypracování písemné části se stanoví doba 3 hodin. Při ověřování dovedností uvedených pod písmenem c) může kandidát používat slovník.

 

V ústní části zkoušky, která trvá 40 - 45 minut, se ověřuje:

* dovednost pohotově, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech z politického, hospodářského a kulturního života v dané jazykové oblasti a v České republice

* dovednost konsekutivně tlumočit mluvený i reprodukovaný projev z cizího jazyka do českého jazyka

* dovednost konsekutivně tlumočit mluvený i reprodukovaný projev z českého jazyka do cizího jazyka.

 

Termíny státních jazykových zkoušek ve školním roce 2014/15:

 

I. PODZIMNÍ TERMÍN (Přihlášky se přijímají do 30. 9. 2014)

 

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY:

 

A. Základní státní jazyková zkouška (úroveň B2 SERRJ) všechny jazyky 14.11.2014 (pátek), 13:30 hod.
B. Všeobecná státní jazyková zkouška (úroveň C1 SERRJ) všechny jazyky 21.11.2014 (pátek), 13:30 hod.

 

II. JARNÍ TERMÍN (Přihlášky se přijímají do 31. 3. 2015)

 

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY:

 

A. Základní státní jazyková zkouška (úroveň B2 SERRJ) všechny jazyky 15.5.2015 (pátek), 13:30 hod.
B. Všeobecná státní jazyková zkouška (úroveň C1 SERRJ) všechny jazyky 22.5.2015 (pátek), 13:30 hod.

 

ÚSTNÍ ČÁST

 

Následuje většinou 1-2 týdny po vykonání písemné části. Kandidáti jsou v den konání písemné části v jazykové škole informováni o konkrétních termínech ústní části a mohou si vybrat z několika možných termínů.

 

*     *     *     *     *

 

Pokyny ředitele Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. pro účastníky státních jazykových zkoušek

 

1. Státní jazykové zkoušky se konají v jarním a podzimním období. Zájemce o vykonání státní jazykové zkoušky v Czech Prestige - jazykové škole Natálie Gorbaněvské, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. koná její písemnou a ústní část zásadně v tom období, na které se k vykonání této zkoušky přihlásil.

2. Přihláška k vykonání SJZ spolu s ústřižkem složenky nebo jiným dokladem o zaplacení písemné části zkoušky musí být doručena na sekretariát školy nejpozději do 31. 3. (jarní termín) a do 30. 9. (podzimní termín) příslušného roku. Přihlášku je nutno vyplnit přesně a úplně, včetně uvedení akademického titulu.

3. Písemná část SJZ se koná zpravidla ve druhé polovině měsíce května (jarní termín) a ve druhé polovině měsíce listopadu (podzimní termín). Ústní část státní zkoušky se koná nejdříve 14 dní po vykonání písemné části. Přesné datum ústní části zkoušky je uveřejněno v den konání písemné části zkoušky na webových stránkách školy. Písemné sdělení o tom, zda u písemné části zkoušky kandidát vyhověl či nevyhověl, bude kandidátovi zasláno na adresu uvedenou na přihlášce. Sdělení kandidátům, kteří u písemné části zkoušky vyhověli, obsahuje rovněž termín ústní části zkoušky.

4. Poplatek za ústní část zkoušky se hradí až po úspěšném vykonání písemné části. Ústřižek složenky nebo jiný doklad o zaplacení ústní části zkoušky se odevzdává zkušební komisi v den konání ústní zkoušky.

5. Témata k ústní části SJZ si kandidáti mohou vyzvednout na sekretariátě školy.

6. Pokud se kandidát omluví jakýmkoli způsobem nejpozději do začátku písemné části zkoušky a tuto omluvu písemně doloží potvrzením do deseti dnů od konání této části zkoušky a žádá o vrácení poplatku za SJZ, vrací se mu (po posouzení oprávněnosti důvodu omluvy) částka snížená o stornovací poplatek, který činí 500,-Kč.

7. Pokud se kandidát nedostaví k písemné zkoušce, aniž se předem omluvil, propadá celý jeho poplatek za písemnou zkoušku.

8. Nedostaví-li se kandidát k písemné zkoušce, avšak je řádně omluven (viz 6.) a má zájem ji absolvovat v dalším termínu, převádí se jeho přihláška včetně platby do nejbližšího dalšího termínu. V tomto případě je kandidát písemně vyrozuměn o novém termínu konání písemné části zkoušky, případně o doplatku.

9. Přihlášku lze převádět maximálně dvakrát, a to ze závažných důvodů, které posuzuje ředitel školy. Pokud kandidát nevyužije i těchto možností, přihláška i platba propadá.

10. Pokud kandidát vykonal písemnou zkoušku, je povinen dostavit se k ústní zkoušce ve stejném zkušebním období. Ve výjimečných případech povoluje ředitel školy na základě řádně odůvodněné písemné žádosti vykonání ústní zkoušky v příslušných zkušebních termínech nejdéle do jednoho roku od vykonání písemné části SJZ, při výši platby za ústní část zkoušky, aktuální pro tento termín. Pokud ani v tomto období se kandidát k ústní zkoušce nedostaví, platnost písemné zkoušky propadá.

11. Kandidátovi, který u státní jazykové zkoušky neprospěl, může komise pro státní jazykové zkoušky povolit opakování, a to buď jen části ústní, nebo opakování celé zkoušky. Opakování pouze ústní části zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm prospěchu 1 - výborně, 2 - velmi dobře. Opakování celé státní jazykové zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi, jehož písemná část zkoušky je hodnocena stupněm 3 - dobře (a který nevyhověl u ústní části zkoušky) nebo stupněm 4 - nevyhověl. Poplatky za opakované části zkoušky kandidát znovu uhradí dle ceníku, platného v termínu opakované zkoušky.

 

V Praze dne 1. června 2012

Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D., v.r.
ředitel Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské,
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

 

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.