Konverzační kurz

 

Charakteristika kurzu

 

Vzdělávání v konverzačním kurzu je určeno pro studenty alespoň s částečnou znalostí jazyka a vede k upevňování a rozvíjení nabytých jazykových znalostí. Vstupní úroveň je minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Cílové zaměření kurzu

 

Žák je veden k:

 

Interaktivní řečové dovednosti

 

Žák

 

Mediační dovednosti

 

Žák

 

Učivo

 

Výchozí texty jsou obsahově i jazykově uspořádané, mají logickou strukturu, jsou informačního a popisného charakteru. Zdroji textů jsou zpravidla média, veřejné nápisy nebo značení, audiozáznamy apod. a zjednodušené verze vybraných uměleckých děl. Texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a vycházejí z autentických situací, se kterými se lze setkat v každodenním životě i při cestování do zemí dané jazykové oblasti.

 

Jazykové prostředky a funkce

 

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

 

Tematické okruhy a komunikační situace

 

 

Reálie zemí studovaného jazyka

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.