Speciální kurz češtiny pro středně pokročilé a pokročilé cizince

Speciální kurz češtiny pro středně pokročilé a pokročilé cizince ve školním roce 2019/20 (od 1. září 2019 do 31. srpna 2020) organizuje Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Vyučující tohoto speciálního kurzu jsou špičkovými odborníky v oboru čeština pro cizince, a to v různých disciplínách, v gramatice, lexikologii, fonetice, reáliích apod.

 

Speciální kurz je určen všem zájemcům o studium češtiny, od středně pokročilých po pokročilé studenty připravující se k dalšímu studiu v českém jazyce na českých vysokých školách, k certifikované zkoušce z českého jazyka pro různé úrovně apod. Těm, kteří se chtějí naučit česky z důvodů pracovních či osobních. Tento kurz je určen i pro pedagogy – cizince v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Speciální kurz češtiny pro středně pokročilé a pokročilé cizince tvoří jednotlivé moduly různých pokročilostí, do kterých je student zařazen na základě výsledků rozřazovacího testu. Zohledněn je rodný jazyk zájemce, jeho předchozí studium a cíle.

 

Studenti speciálního kurzu češtiny pro středně pokročilé a pokročilé cizince se zdokonalí ve všech základních řečových dovednostech, naučí se konverzovat o vybraných tématech, pracovat s odbornými texty, orientovat se v odborné literatuře apod. Prohloubí si znalost české gramatiky, osvojí si náležitou výslovnost, upevní si dovednosti potřebné při přípravných zkouškách na české vysoké školy (např. orientaci v odborné literatuře, schopnost sebeprezentace při ústním pohovoru apod.). Seznámí se s českou kulturou, historií, životním stylem v ČR.

 

Obsahem speciálního kurzu češtiny pro středně pokročilé a pokročilé cizince je 20 hodin týdně (bez individuálních konzultací). Výuka probíhá dle rozvrhu v budově Czech Prestige – jazykové škole Natálie Gorbaněvské, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Prusíkova 2577/16, 155 00, Praha 5. Výuka probíhá podle jazykových úrovní a trvá dvě pololetí v závislosti na vstupní pokročilosti studentů.

 

Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke studentům, součástí výuky jsou např. individuální konzultace v oboru fonetiky, gramatiky atd. (konzultace jsou k dispozici před výukou, v jejím průběhu i po ní). Délka studia záleží na vstupních znalostech a individuálních schopnostech studentů, na příbuznosti češtiny a jejich mateřského jazyka (např. u studentů úrovně A2 lze jazykové úrovně B2 dosáhnout po půl roce tohoto intenzívního studia), neboť fakulty často vyžadují jazykovou úroveň B2.

 

Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, schopnost porozumět základním pokynům při výuce v českém jazyce, minimálně jazyková úrove A2.

 

Uzavřené studijní moduly trvají jedno pololetí, školní rok tvoří dvě pololetí. Po vyplnění přihlášky a zaplacení správního poplatku je student přijat do speciálního kurzu a jsou mu vystaveny příslušné dokumenty. Poté je student zaregistrován a podle výsledků vstupního testu zařazen do příslušné skupiny. Účast na výukových i ostatních aktivitách je povinná. Přihlášky se podávají do 25. srpna 2019.

 

Po absolvování povinných závěrečných testů a po splnění podmínek povinné docházky student dostane „Potvrzení o absolvování speciálního kurzu češtiny pro středně pokročilé a pokročilé cizince“ včetně uvedení stupně celkové pokročilosti a včetně celkového prospěchu (na žádost je možné vystavit také hodnocení slovní). Úspěšní absolventi kurzu jsou v jarním termínu připuštěni ke státním jazykovým zkouškám základním (B2) či všeobecným (C1).

© 2009-2022 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.