Přípravný kurz na státní jazykovou zkoušku

 

Charakteristika kurzu

 

Jazyková škola poskytuje žákům Přípravný kurz na státní jazykovou zkoušku s tím, že studenti budou připraveni na složení státní jazykové zkoušky. Kurz připravuje žáky k této zkoušce v rozsahu vyučovacích hodin stanoveném učebním plánem. Vstupní úroveň žáků kurzu by měla být alespoň B1 podle Společného evropského referenčního rámce, výstupní je pak B2.

 

Cílové zaměření kurzu

 

Žák je veden k:

 

Očekávané výstupy

 

Receptivní řečové dovednosti

 

Žák:

 

Produktivní řečové dovednosti

 

Žák:

 

Interaktivní řečové dovednosti

 

Žák:

 

Mediační dovednosti

 

Žák:

 

Učivo

 

Výchozí texty nesou prvky uměleckého, publicistického, populárně-naučného a odborného stylu. Zdroji textů jsou zpravidla média, veřejné nápisy nebo značení, audiozáznamy, jednoduché ukázky vybraných uměleckých děl apod. Texty se vztahují ke konkrétním a běžným i méně běžným a abstraktním tématům a vycházejí z autentických situací, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě i při cestování do zemí dané jazykové oblasti.

 

Jazykové prostředky a funkce

 

 

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

 

 

Tematické okruhy a komunikační situace

 

 

Reálie zemí studovaného jazyka

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.