A. Úvodem

 

Jazykové vzdělávání poskytuje vzdělání v cizích jazycích a uskutečňuje se především v jazykové škole. Vzdělávací program jazykové školy neposkytuje definovaný stupeň vzdělání, umožňuje však získat všeobecně uznávané osvědčení o vykonání státních jazykových zkoušek z cizího jazyka.
Jazykové vzdělání podle školského zákona se uskutečňuje v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz lze členit na skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 18.

V jazykové škole lze zřizovat:

* základní kurz k osvojení základů jazyka v celkovém rozsahu 420 vyučovacích hodin,
* střední kurz k prohloubení a rozšíření znalosti jazyka v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin,
* přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám,
* konverzační kurzy,
* speciální kurzy, jejichž obsah a rozsah je určen školním vzdělávacím programem stanoveným jazykovou školou.
Nabídku kurzů, kriteria pro přijetí a termíny zápisu do jednotlivých kurzů stanoví a zveřejňuje jazyková škola.
Vzdělávaní v těchto školách a státní jazykové zkoušky jsou zpoplatněny, a to i v případě jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou, které jsou považovány za studium.
Vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky může být ukončeno státní jazykovou zkouškou. Školský zákon uvádí tyto typy státní jazykové zkoušky:
* Státní jazyková zkouška základní         
* Státní jazyková zkouška všeobecná     
* Státní jazyková zkouška speciální překladatelská         
* Státní jazyková zkouška speciální tlumočnická 

Státní jazykovou zkoušku lze vykonat i bez předchozího vzdělávání na státní jazykové škole. 

 

B. Učební plán Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

 

I. Základní kurz k osvojení základů jazyka (celkový rozsah 420 vyučovacích hodin):

Úroveň znalosti jazyka dle SERR

Celkový rozsah

A1

140 vyuč. hod.

A2

140 vyuč. hod.

B1

140 vyuč. hod.

Absolvováním první části základního kurzu (280 hodin) získá absolvent primární jazykové vzdělání. Ukončením druhé části základního kurzu (140 hodin) získá absolvent sekundární jazykové vzdělání.  Dokladem o získaném stupni vzdělání je osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením stupně jazykové náročnosti (A1, A2, B1). Podmínkou je úspěšné složení písemné a ústní komisionální jazykové zkoušky, ktorou daný kurz končí.

II. Střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka (celkový rozsah 280 až 315 vyučovacích hodin):

Úroveň znalosti jazyka dle SERR

Celkový rozsah

B2.1

140 vyuč. hod.

B2.2

140 vyuč. hod.

Završením středního kurzu k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka je složení základní státní jazykové zkoušky, jež odpovídá  B2 stupni jazykové náročnosti dle SERR. Absolvent tím získá postsekundární jazykové vzdělání a  obdrží  vysvědčení o složení základní státní jazykové zkoušky.

II. Kromě toho Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. organizuje následující kurzy:

 

Typ kurzu

Úroveň znalosti jazyka dle SERR

Celkový rozsah

Přípravný kurz na státní základní jazykovou zkoušku

B2

140 vyuč. hod.

Přípravný kurz na státní všeobecnou jazykovou zkoušku

C1.1-C 1.2

140 vyuč. hod.

Konverzační kurz po středním kurzu

B2

70 až 140 vyuč. hod.

 

Učební plán Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. vychází z Vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách a ze Společného evropského referenčního rámce (SERR), který poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta.

III.  Speciální kurz 10-měsíční přípravný kurz češtiny pro cizince ke studiu na českých školách v kombinaci s přípravným kurzem na základní statní jazykovou zkoušku z angličtiny

Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. od 1. listopadu 2012 zahajuje pro zahraniční studenty 10-měsíční přípravný kurz češtiny pro cizince ke studiu na českých školách v kombinaci s přípravným kurzem na základní statní jazykovou zkoušku z angličtiny v tomto rozsahu:

Obsah 10-měsíčního přípravného kurzu češtiny pro cizince ke studiu na českých školách v  kombinaci s přípravným kurzem na základní statní jazykovou zkoušku z angličtiny:

Celková dosažená úroveň znalosti jazyka dle SERR

Celkový rozsah

Základní kurz k osvojení základů jazyka v propojení se středním kurzem k prohloubení a rozšíření znalostí českého jazyka.

B2.2

700 vyuč. hod.

Přípravný kurz na státní základní jazykovou zkoušku z angličtiny

B2.2

140 vyuč. hod.

Předpokladem ke studiu tohoto kurzu je znalost anglického jazyka  na úroveň minimálně B1 či B2.1 dle SERR.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.