Výsledky písemné části státní jazykové zkoušky základní (úroveň B2 dle SERR) z českého jazyka pro cizince


Výsledky písemné části státní jazykové zkoušky základní (úroveň B2 dle SERR) z českého jazyka pro cizince

 

 

V pátek 17. května 2013 se v Czech Prestige – jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. konala písemná část jarní státní jazykové zkoušky základní (úroveň B2 dle SERR) z českého jazyka pro cizince s těmito výsledky:

 

Identifikační číslo kandidáta

Porozumění čtenému textu
Počet bodů/
V (vyhověl) –
N (nevyhověl)

Volné téma
Počet bodů/
V (vyhověl) –
N (nevyhověl)

Porozumění vyslechnutému textu
Počet bodů/
V (vyhověl) –
N (nevyhověl)

Gramaticko-lexikální test
Počet bodů/
V (vyhověl) –
N (nevyhověl)

Celkový počet bodů
/ V (vyhověl) –
N (nevyhověl)- známka

160

12/N

21/V

21/V

17/N

71/N-4

161

10,5/N

15/N

16/N

17/N

59/N-4

162

8,5/N

16,5/N

18/V

12/N

55/N-4

163

8,5/N

24/V

15,5/N

7/N

55/N-4

164

13,5/N

25,5/V

25/V

19/V

83/V-3

165

4/N

18/V

10/N

6/N

38/N-4

-

-

-

-

-

-

167

18,5/V

26/V

22/V

22/V

89/V-2

168

14,5/N

25,5/V

27/V

24/V

91/V-2

169

1,5/N

17,5/N

15/N

14/N

48/N-4

170

9/N

9/N

14/N

13/N

45/N-4

171

22,5/V

27/V

26/V

24/V

100/V-2

-

-

-

-

-

-

173

13,5/N

28/V

26/V

25/V

93/V-2

174

11/N

21,5/V

23/V

19/V

75/V-3

175

18/V

16/N

18/V

17/N

69/N-4

176

5,5/N

16/N

14/N

10/N

46/N-4

177

11/N

25,5/V

23/V

23/V

83/V-3

178

10/N

23/V

20/V

21/V

74/V-3

179

18/V

28/V

26/V

24/V

96/V-2

180

19/V

22,5/V

26/V

24,5/V

92/V-2

181

7,5/N

24/V

22/V

25/V

79/V-3

-

-

-

-

-

-

183

11/N

18,5/V

26/V

22/V

78/V-3

184

7/N

18/V

19/V

20/V

74/V-3

185

14,5/N

28/V

25/V

25/V

93/V-2

186

8/N

25/V

13,5/N

14/N

61/N-4

187

3/N

15,5/N

19/V

11/N

49/N-4

-

-

-

-

-

-

189

7,5/N

14,5/N

20/V

12/N

54/N-4

190

6,5/N

21/V

21/V

19/V

68/N-4

-

-

-

-

-

-

192

10,5/N

18,5/V

23/V

18/V

70/N-4

193

6,5/N

18/V

19/V

18/V

62/N-4

194

7/N

13/N

21/V

13/N

54/N-4

 

Průběh konání a hodnocení  státní jazykové zkoušky základní (úroveň B2 dle SERR) z českého jazyka pro cizince:

V den konání zkoušek se kandidát dostavil do jazykové školy vybaven psacími potřebami, slovníkem a průkazem totožnosti. Zkouška byla zahájena kontrolou totožnosti, následovalo seznámení kandidátů zkoušky se základními údaji a informacemi o testu.

V prvním bloku, který trval celkem 145 minut, se zjišťovala schopnost porozumění čtenému textu a dále se hodnotilo písemné vyjadřování na dané téma (celkem asi 300 slov). Jako slova se počítala všechna slova oddělená mezerou.V tomto bloku mohli kandidáti používat slovníky.

Porozumění čtenému bylo vybráno po 65 minutách. Volné téma se odevzdávalo po 80 minutách na závěr prvního bloku.

Každý zkoušející nevystupoval pod svým jménem, ale bylo mu přiděleno „identifikační číslo kandidáta”.

Po prvním bloku následovala dvacetiminutová přestávka.

Ve druhém bloku se testovalo porozumění vyslechnutému textu a zvládnutí gramatických a lexikálních struktur.

Ve druhém bloku nebylo povoleno používat slovník či jiné pomůcky.

Celý postup včetně textů, pokynů a časových mezer na zpracování úkolů byl nahrán na zvukovém nosiči (CD nebo kazeta,) který examinátor pouze pustil a na závěr vypnul.

Kandidáti psali svá řešení přímo do listů se zadáním, popř. si mohli dělat poznámky na volný orazítkovaný list. Po vyslechnutí každého textu měli čas na dořešení úkolů a jejich kontrolu.

Nakonec byly rozdány záznamové listy testu gramatických a lexikálních struktur, do nichž  kandidáti řešení psali - časový limit 65 minut.

Ihned po ukončení písemné části zkoušky odevzdal examinátor roztříděné veškeré texty, zadání úkolů, záznamové listy a volné orazítkované listy organizátorovi zkoušky.

Pro přiznání bodu u porozumění čtenému textu a porozumění vyslechnutému textu byla rozhodující obsahová správnost a srozumitelnost řešení (za pravopisné a gramatické chyby se bod nestrhává).

U všech testů bylo bodové rozmezí stanoveno takto: maximum 30 bodů, minimum 18 bodů. Body, které kandidát získal ve všech čtyřech částech testu, se sečtou a převedou na známky podle následující tabulky:

 

Počet bodů:

Prospěch:

120-105

výborně

104-89

velmi dobře

88-72

dobře

71 a méně

nevyhověl(a)

 

Kandidát, který neuspěl v jedné ze čtyř částí testu, ale dosáhl 72 a více bodů, vyhověl. Kandidát, který neuspěl ve dvou a více částech, nevyhověl (bez ohledu na počet dosažených bodů). U převodu bodů na známku se zaokrouhluje nahoru (např. 82,5 na 83 bodů).

Bodové hodnocení se převádí na známku pouze jednou, tj. pouze u celkového hodnocení písemné části státní jazykové zkoušky (viz tabulka níže).

Jestliže kandidát nevyhověl při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky. Úspěšní kandidáti se dostaví v pátek 31. května 2013 v 10,00 hodin do budovy Czech Prestige – JŠ s právem SJZ s.r.o. (učebna č. 210) k vykonání ústní části. Témata k ústní části základní SJZ z českého jazyka pro cizince jsou publikována na webových stránkách školy (http://czechprestige.cz/sjzzcj).

Celkové hodnocení státní jazykové zkoušky
(vyhl. MŠMT ČR č. 33/2005 Sb.)

Písemná část SJZ

Ústní část SJZ

1

2

3

4

1

1

2

2

4

2

2

2

3

4

3

2

3

3

4

 

prospěl(a) s vyznamenáním

1

prospěl(a) velmi dobře

2

prospěl(a)

3

neprospěl(a)

4

 

Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.,
ředitel Czech Prestige – jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.