Nerudovo dílo prozaické na hodinách češtiny pro cizince


04 Část kurzu češtiny pro cizince v Czech Prestige – jazykové škole Natálie Gorbaněvské, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, který vede Zdeněk Okůnek, je věnován všeobecně nejen reáliím se základy české historie a zeměpisu, ale i české literatuře a umění. Jedním z prvních autorů, jemuž je ve výuce věnována obzvlášť velká pozornost,  je představitel májovců, literární skupiny druhé poloviny 19. století, Jan Neruda. 

 

V úvodu učitel žákům vyloží základy autorovy tvorby básnické, prozaické, novinářské, dramatické a kritické, a to ve srovnávací perspektivě. Student si rozšíří své znalosti české literatury 19. století, porozumí Nerudovu přínosu škole májovců, získá přehled o dynamice vývoje české literatury 2. poloviny 19. století.  

 

a b c d 

 

Student prostřednictvím práce s adaptovanými Nerudovými Povídkami malostranskými pochopí, že se na české literární scéně v tomto období objevuje literární generace, jež se začala zaobírat problematikou městského života a současných sociálních problémů. Jedná se o období, kdy po revolučním roku 1848 nastává kulturní a společenská obroda, o dobu porevolučních let Bachova absolutismu a dočasné potlačení snah obrozenců o lepší postavení českého národa v rámci Rakousko-Uherska. 

 

Okůnkův kurz prověří a prohloubí interpretační dovednosti zahraničních posluchačů. Studenti pochopí, jaké místo Jan Neruda zaujímá v kontextu  pražského literárního života a získají i krátkou informaci o domovních znameních staré Prahy. Rozbor Povídek malostranských prostřednictvím aktivit před čtením a po čtení rozvíjí lexikálně-gramatické a komunikační dovednosti studentů. 

© 2009-2023 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.