Nový školní rok 2019/20


Nový školní rok 2019/20

 

Nový školní rok 2019/20 Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské zahájila na půdě Univerzity Karlovy.

 

12. září 2019 byl nový školní rok 2019/20 zahájen na půdě historického komplexu budov Univerzity Karlovy, v takzvané modré posluchárně, která sousedí s Karolinem, českou národní kulturní památkou, sídlem rektora a symbolem Univerzity Karlovy.

 

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Okůnek,Ph.D., ve svém úvodním projevu připomněl, že budova nese jméno po zakladateli univerzity Karlu IV. – Collegium Caroli (Karlova kolej). V Karolinu působilo mnoho významných profesorů, mimo jiné mistr, římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel Jan Hus,  lékař, politik a filozof Jan Jesenius, český německy hovořící matematik, filozof, estetik a kněz Bernard Bolzano nebo rakouský teoretický fyzik, filosof, děkan a později i rektor německé Karlo-Ferdinandovy univerzity pocházející z Moravy Ernst Mach. Při slavnostních příležitostech zde bylo možné potkat i další výjimečné osobnosti spjaté s univerzitou, filozofa, sociologa a pedagoga, prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka, teoretického fyzika, jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob Alberta Einsteina nebo fyzikálního chemika, objevitele a zakladatele polarografie a nositele Nobelovy ceny za chemii z roku 1959 Jaroslava Heyrovského.

 

Nový školní rok 2019/20

 

I přes historický původ a památkovou ochranu je Karolinum dodnes živým prostorem setkávání učitelů a studentů, což potvrzuje vlastní zahájení nového školního roku Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ, s.r.o.  Karolinum neslouží pouze reprezentaci, ale je i dějištěm univerzitního a kulturního života. Ve Velké aule, která je dominantou Karolina, se odehrávají univerzitní ceremoniály a slavnosti, včetně imatrikulací a promocí absolventů. Jako sídlo rektora prostory často hostí přednášky významných zahraničních osobností, zasedají zde akademické orgány a koná se zde celá řada společenských událostí. Ředitel školy poděkoval panu rektorovi Tomáši Zimovi, DrSc., MBA,  a rovněž rektorátu Univerzity Karlovy za umožnění organizace slavnostního zahájení školního roku 2019/20 v jeho historických prostorách.

 

Nový školní rok 2019/20

 

Tradičně a velmi symbolicky se společenství Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské setkalo právě v těchto prostorách. Škola je evidována v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR a nese čestný název - jméno ruské básnířky, překladatelky a obhájkyně lidských práv Natálie Jevgeněvny Gorbaněvské, jež 22. října 2013 převzala  v Karolinu z rukou rektora prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Toto nejvyšší ocenění UK získala za své celoživotní zásluhy v boji o demokracii, svobodu a lidská práva a především za svůj hrdinský čin projevený proti okupaci Československa v roce 1968. Škola nese jméno růstem malinké, ale duší velké Rusky, která se svými přáteli se dokázala vzepřít demagogické diktátorské moci ve své zemi a se vzepjatou hlavou vyšla 25. srpna 1968 s protestem na Rudé náměstí a zastala se občanů malé země v srdci Evropy, jíž v tu chvíli projížděla v tancích okupační vojska. Jejich odvážný čin je stál léta strávená v psychiatrických léčebnách a vězeních, byli nuceni emigrovat ze své vlasti. Ředitel školy vyzval žáky, aby zůstávali vždy nezlomnými a svobodomyslnými lidmi, kteří dokáží za jakékoli situace stát na straně pravdy, na straně slabších.

 

Nový školní rok 2019/20

 

To, že jsme letošní školní rok zahájili již tradičně na půdě Univerzity Karlovy lze chápat jako velké ocenění skutečnosti, že desítky našich studentů absolvovalo či studuje na této nejstarší univerzitě ve střední Evropě. Založení Karlovy univerzity 7. 4. 1348 patří mezi nejvýznamnější státnické činy Karla IV. V zakládací listině vyhlásil, že univerzitu zakládá proto, aby se obyvatelé Českého království nemuseli v cizině doprošovat almužny a aby nalézali doma hostinu vědění a naopak mohli zvát cizince k účasti na studiu u nás. Část z tohoto prohlášení je základní filozofií Czech Prestige, JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ, s.r.o., která dává šanci získat kvalitní evropské vzdělání mladým lidem z východní Evropy a Centrální Asie.

 

Nový školní rok 2019/20

 

Poté ředitel Czech Prestige – JŠ N. Gorbaněvské přivítal  nové členy komunity školy – zahraniční studenty, studenty z překrásné země stepí, hor i pouští Kazachstánu, z Čingischánovy země pastevců Mongolska, ze země neomezených možností Ruské federace, ze země stále hledající svou cestu z postkomuniystické doby, jejíž sociálně ekonomická stabilita je nezbytná pro celý svět – z Ukrajiny, ze země jezer, národních parků a architektonických skvostů – z Běloruska. Co nejsrdečněji Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D., přivítal jejich vzácný doprovod – prarodiče a rodiče, jimž patří náš společný dík, neboť svým dětem dali možnost studia v zahraničí. Studentům popřál, aby se ve škole cítili dobře a svými studijními úspěchy postupně převzali štafetu svých starších spolužáků, absolventů školy, které ředitel Czech Prestige přivítal rovněž. Jsou mezi nimi lékaři, zdravotničtí záchranáři, ekonomové, umělci, psychologové, programátoři, jaderní fyzici, matematikové, chemici, přírodovědci, politologové, sociologové... Mnozí z nich se svým úsilím a výsledky studia mohou stát vzorem nových studentů.  Školní rok 2019/20 byl slavnostně zahájen hymnami České republiky a Evropské unie, jejíž nedílnou součástí je i Česká republika.

 

Nový školní rok 2019/20

 

Mgr. Zdeněk Okůnek,Ph.D. zdůraznil, že žijeme ve světě, který je stále komplikovanější. Rodiče si přejí, aby jejich děti jednou našly dobrou práci. Cílem jejich vzdělávání je tedy budoucí ekonomická soběstačnost. Rodiče si dále přejí, aby se jejich děti dovedly v dnešním světě dobře a samostatně orientovat. Cílem tedy je rozvoj a budování jejich adaptability. A konečně, by byli rodiče rádi, aby jejich děti budoucí práce bavila. Cílem je tedy i rozvoj kreativity a vnitřní motivace. Z druhé strany Vás děti zajímá, jak se jednou v životě budete mít, jinými slovy, zda budete šťastní a spokojení. Je zcela logické, že každý z nás chce prožít onen poměrně krátký časový úsek, který se nazývý životem, šťastně a spokojeně. Žít v komfortu, moci svobodně cestovat po světě a v ničem si neodříkat.

 

Nový školní rok 2019/20

 

Mgr. Zdeněk Okůnek,Ph.D., v projevu vyzdvihl skutečnost, že zvyšování počtu vzdělaných lidí v populaci patří k prioritám každé země a svědčí o její kultuře, vyspělosti i ekonomickém postavení. Zájem obyvatelstva o vzdělání trvale roste. Česká republika je zemí, která dává možnost cizincům získat kvalitní evropské vzdělání. Czech Prestige je školou, která pomáhá získat kvalitní vzdělání, s jehož pomocí zahraniční uchazeči najdou to nejlepší pracovní uplatnění a díky čemuž prožijí relativně šťastný život. Czech Prestige – JŠ Natálie Gorbaněvské, JŠ s právem SJZ, s.r.o. není  pouhým nástrojem vkládání informací do žáka, ale snaží se být aktivní a živou součástí světa, společnosti, komunity. Ve škole Natálie Gorbaněvské plní významnou roli učitel, rodič i komunita, ve které se škola nachází. Společně ve vzájemné důvěře škola nese odpovědnost za rozvoj každého svého žáka, aby se stal nejen plnohodnotným členem evropského společenství, ale skvělým světoobčanem.

 

Nový školní rok 2019/20

 

Úspěšný školní rok ředitel Mgr. Zdeněk Okůnek,Ph.D., popřál také učitelům a provozním pracovníkům školy. Požádal všechny, aby měli na paměti především to, že je naším společným úkolem učinit maximum, aby byli naši žáci úspěšní a ve škole spokojení. Největším úspěchem učitele je přece vynikající student! Celou  žákovu kariéru může ovlivnit jeden učitel. Právě učitel je stěžejní osobou, která může v tíživé situaci pomoci, je totiž první reprezentant veřejného prostoru. Z této základní teze vycházela i škola Natálie Gorbaněvské, která se řadí ke školám rodinného typu, kde každý zná každého a je za něj bytostně zodpovědný. Tato rodinná zodpovědnost je  velmi motivačním způsobem vyučování, který rozvíjí nejen znalosti studentů, ale i jejich měkké dovednosti a v tomto případě i velmi efektivní osvojení sí českého jazyka coby nástroje komunikace a nezbytného prostředku další kariéry. Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské je školou se stabilizovaným vysoce profesionálním pedagogickým sborem, školou inspirujících a inspirativních pedagogů. Poté Mgr. Zdeněk Okůnek,Ph.D., představil své kolegy, učitele, administrativní pracovníky, koordinátory, kteří svým přístupem a obětavostí mají jeho bezmeznou důvěru.

 

Nový školní rok 2019/20

 

To, že škola Natálie Gorbaněvské žije je i zásluhou našich představitelů v řadě zemí světa, kteří pracují s našimi budoucími studenty. Ředitel Czech Prestige Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D., ocenil práci jednoho z  nich, a sice Narimana Zamandunoviče Imamdunovova,  Almaty, Republika Kazachstán. Z rozhodnutí vedení  Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky byl Narimanu Zamandunoviči Imamdunovovi za vklad do rozvoje internacionalizace vzdělání mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán udělen certifikovaný stříbrný pamětní medailon Karla IV. a Nového Města Pražského.

 

Nový školní rok 2019/20

 

Poté ředitel Mgr. Zdeněk Okůnek,Ph.D. přítomné seznámil s organizací školního roku 2019/20. Závěrem v podání absolventa  školy Jurije Strohuše z ukrajinského Lvova, který studuje ve druhém ročníku na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor: hra na uměleckou kytaru,  zaznělo několik hudebních kompozicí. Kytaru zpěvem doprovodila  bývalá studentka školy z Moskvy, Ruské federace, absolventka pardubické konzervatoře Marta Kolesniková.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.