Ocenění na nejvyšší úrovni


Ocenění na nejvyšší úrovni

 

Co to je znalost jazyka na úrovni В2? To není “London is the capital of Great Britain”. To je umění psát bez chyb velmi divným českým jazykem, kde je možné zlámat si hlavu na délkách, „ pádových koncovkách a slovních vazbách. Kdo se učil češtinu, ví, o čem je řeč.

 

Je to také dovednost plynně česky hovořit, rychle přetvořit písemné znalosti v krásnou českou řeč, jazyk Jaroslava Haška a Karla Čapka.
Termín písemné zkoušky stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a termín ústní části jazyková škola s právem takovéto zkoušky.

 

Po více než úspěšné písemné části (která se mimochodem psala ve velkém sále Filozofické fakulty Univerzity Karlovy!) státní jazykové zkoušky v pražské jazykové škole Czech Prestige přišla na řadu ústní zkouška.

 

Ústní zkouškou Jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky zakončila další školní rok — 2018/2019. Ve srovnání s loňským rokem bylo v tomto roce dvakrát víc úspěšných kandidátů.

 

Předsedou státní kvalifikační komise byl jmenován vůdčí český bohemista, doktor filozofie, kandidát věd Jiří Hasil. Pan doktor Hasil dlouhou dobu pracoval v Institutu bohemistických studií při Univerzitě Karlově, a také na Univerzitě J. E. Pyrkyně v Ústí nad Labem. Mezi jeho profesionální zájmy patří především český jazyk pro cizince, rozvoj jazyka (hlavně ve 20. století), reálie a lingvoreálie českého jazyka, morfologie českého jazyka, lingvodidaktika českého jazyka pro cizince, česká kultura a historie.

 

No a tento učenec, který o českém jazyce ví vše, posuzuje znalosti jazyka našich rusky mluvících dětí, které se učily jazyk všehovšudy rok (vzpomeňte si, kolik let se v našich školách učíme angličtinu a k tomu ještě se soukromými učiteli).

Předběhněme a všimněme si, že pan Hasil zhodnotil znalosti jazyka absolventů jako „velmi dobré“ a úroveň výuky ve škole jako „vysokou“.

 

Ocenění na nejvyšší úrovni

 

Avšak vraťme se přímo ke zkoušce.
Ústní část státních jazykových zkoušek z češtiny pro cizince se skládala ze tří úkolů. Ve zkušební komisi byli tři učitelé: zkoušející a dva přísedící. Zkoušející vedl s kandidátem dialog a zadával mu otázky, přičemž přísedící seděl trochu stranou, do zkoušky nevstupoval, pouze hodnotil znalosti absolventa. Zkouška trvala 20 minut a probíhala pro každého studenta samostatně.

 

Ocenění na nejvyšší úrovni

 

Na začátku zkoušky každý student představil sebe, svou rodinu, své zájmy atd. Zde mu popořadě zadávali otázky o jeho zálibách. Poté každý zkoušený četl krátký předložený text a samostatně vedl monolog na hovorové téma, které si vytáhl. Kandidát musel mluvit obecně, ne o sobě. Zkoušený měl kolem 15 minut, aby se připravil, mohl si dělat poznámky na papír. Každý kandidát musel 3 minuty samostatně mluvit. Po skončení monologu mu zkoušející zadal několik doplňujících otázek.

 

Ocenění na nejvyšší úrovni

 

Poté následovala krátká lexikálně sémantická cvičení, s jejichž pomocí kandidát potvrdil své znalosti slovní zásoby. Pak zkoušející se studentem hovořili o zadané fotografii. Toto cvičení dokázalo kandidátovu schopnost objektivního i subjektivního popisu a umožnilo posoudit úroveň ústní interakce, což je schopnost vyjadřovat a hájit svůj názor, umění reagovat na hledislo parnera v komunikaci, umění vést dialog.

 

Tak tedy: polovina absolventů složila základní jazykovou zkoušku (B2) na známku „velmi dobře“ a studentka Olga Griunfeld zakončila školu na výbornou.

 

Zkoušky z češtiny pro cizince objektivně a kvalitně potvrdily jazykové kompetence studentů Czech Prestige Natálie Gorbaněvské, školy s právem státní jazykové zkoušky, to je velmi dobrou jazykovou přípravu pro další studium na univerzitě.

 

Ocenění na nejvyšší úrovni

 

Tak takový je výsledek zkoušky. Všichni, kteří ji úspěšně složili, získávají mezinárodní certifikát, který stvrzuje jazykovou úroveň В2 znalosti českého jazyka. To sice ještě není úroveň „Bůh“, avšak je to už velmi dobrá úroveň znalosti jazyka, která umožňuje plynně mluvit s občany České republiky a poslouchat přednášky na vysoké škole. Avšak co je hlavní, tento certifikát dává spolu s dalšími úspěšně složenými zkouškami právo (a na některých VŠ ho dokonce ani nevyžadují, pouze znalost jazyka) dostat se na státní vysokou školu v České republice.

 

Hurá, děti! Teď už jste Evropané, částečka velké a přátelské evropské rodiny. Tak se držte! Hodně úspěchů!

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.