Speciální čtyřměsíční kurz: Intenzivní čtyřměsíční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých školách pro cizince

 

Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. od 1. července 2014 v souladu se Školským vzdělávacím programem zahajuje Intenzivní půlroční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých školách pro cizince v tomto rozsahu:

 

Obsah Intenzivního čtyřměsíčního kurzu jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých školách pro cizince
Celková dosažená úroveň znalosti jazyka dle SERR
Celkový rozsah
Cena
Základní kurz k osvojení základů jazyka s cílem orientovat se v základních situacích každodenního života s převažujícím podílem předem předvídatelného a jednoduchého způsobu jazykového vyjadřování.
A2/B1
240 vyuč. hod.
3000,- eur

 

Délka trvání kurzu: 1. července 2020 do 31. října 2020

 

Počet studentů ve skupině: 12 – 14

 

Studenti do kurzu nastupují s nulovou znalostí češtiny a mohou při splnění všech studijních povinností za pololetí dosáhnout úrovně A2, maximálně úspěšní studenti i úrovně B1. V průběhu čtyř měsíců (obsahem posledního měsíce jsou individuální konzultace a příprava ke komisionálním jazykovým zkouškám) si student osvojuje část repertoáru jazykových prostředků, po jejichž zvládnutí bude schopen komunikovat česky v běžných situacích, a to ústně i písemně.

 

Absolvent kurzu bude rozumět frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně budou týkat. Přečte krátké jednoduché texty. Vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v rozvrhu hodin, v instrukcích studijního oddělení, inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Porozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

 

Absolvent čtyřměsíčního kurzu bude moci komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle neporozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet.

 

Absolvent Intenzivního čtyřměsíčního kurzu jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince použije řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání. Napíše krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Bude umět napsat velmi jednoduchý dopis.

 

Důraz je při výuce kladen na samostudium. Cílem je poskytnout studentům potřebné znalosti pro úspěšné složení přijímacích pohovorů zejména na soukromé vysoké školy.

 

Čtyřměsíční kurz je ukončen komisionální jazykovou zkouškou z češtiny pro cizince v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a s Vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

 

Kurzovné je nutno zaplatit před zahájením kurzu. Je možné platit bankovním převodem, v hotovosti nebo poštovní poukázkou.

© 2009-2024 Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.